LUCIE BURGERS MAAKT ZICH STERK VOOR GEDRAGSONDERZOEK BIJ DIEREN

Stichting Lucie Burgers stimuleert en faciliteert vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren. Het doel is om kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen.

Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild.

Veeg naar rechts en ontdek de verschillende natuurbeschermingsprojecten van Stichting Lucie Burgers hieronder.

WERKWIJZE

Het is te verwachten dat het voortbestaan van veel diersoorten slechts te verzekeren is onder omstandigheden die door menselijk toedoen in meer of mindere mate gereguleerd worden. Stichting Lucie Burgers wil financiële ondersteuning verlenen aan onderzoeksprojecten, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden geworven. Het wetenschappelijke belang van het project staat hierbij centraal. 

AANVRAAG INDIENEN

De Lucie Burgers Stichting stelt zich ten doel financiële ondersteuning te verlenen aan onderzoeksprojecten of onderdelen daarvan, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden verworven, bv. aanvullende steun of onderzoek ter voorbereiding van een reguliere aanvraag (pilot projects). Aangezien het niet de doelstelling van de stichting is aanvullende studiefinanciering te verlenen, maar het wetenschappelijke belang van het project centraal staat, genieten studiestages over het algemeen een lage prioriteit. Ook zal ondersteuning van masterstudenten niet worden gehonoreerd. U kunt een aanvraag via de mail indienen. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld, te weten in de maanden mei of juni en in de maand december. De Stichting ziet uw aanvragen daarom graag uiterlijk 30 april of uiterlijk 31 oktober tegemoet

Beslissingen over het al dan niet toekennen van geldelijke ondersteuning zijn te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van Stichting Lucie Burgers  en worden slechts krachtens een schriftelijk vastgelegd en daartoe strekkend bestuursbesluit genomen. Stichting Lucie Burgers maakt op het gebied van het toekennen van ondersteuning geen gebruik van lastgevingen, volmachten of mandaten in de zin van art 3:60 Burgerlijk wetboek. Aan eerdere toezeggingen of besprekingen kunnen geen rechten worden ontleend.

DONEREN

Wilt u ons ondersteunen in het stimuleren en faciliteren van gedragsonderzoek bij dieren, om zo kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen? Wij zijn zeer dankbaar voor donaties. U kunt uw donatie overmaken naar ons rekeningnummer: NL87ABNA0707070988; de BIC-code is: ABNANL2A.

DE STICHTING LUCIE BURGERS

De stichting is in 1980 opgericht en genoemd naar Lucie Burgers. Lucie Burgers was de dochter van Johan Burgers, de oprichter en naamgever van Koninklijke Burgers’ Zoo. Samen met haar man Reinier van Hooff vormde zij de tweede generatie van de dierentuindirectie van dit familiebedrijf. Lucie Burgers had een enorme dierenkennis en was een zeer daadkrachtige vrouw. 

Bestuur

Mr. A. Marcouch

Mr. A. Marcouch

Voorzitter

Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff

Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff

Bestuurslid

Prof.dr. M. Naguib

Prof.dr. M. Naguib

Bestuurslid

Drs. A.P.J.M. van Hooff

Drs. A.P.J.M. van Hooff

Secretaris

Mr. M. Schellingerhout

Mr. M. Schellingerhout

Penningmeester

Prof.dr. E.H.M. Sterck

Prof.dr. E.H.M. Sterck

Bestuurslid

Dr. W. Halfwerk

Dr. W. Halfwerk

Bestuurslid

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Stichting Lucie Burgers is door de fiscus aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften van Stichting Lucie Burgers aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Lucie Burgers Stichting is lid van de overkoepelende Stichting Globe Guards.

Het vermogen van de stichting bestaat uit gelden die op een bankrekening zijn gestald. Het vermogen wordt besteed aan:

  • de ondersteuning van projecten
  • vergoeding voor secretariaatskosten
  • publicaties over de Lucie Burgers Stichting en haar doelstellingen

Jaarlijks wordt door een accountant de jaarrekening opgesteld en goedgekeurd.